היטל השבחה

חוות דעת שמאי לעניין היטל השבחה

 

מהו היטל השבחה?

היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

לאחר אישור התכנית, תערוך הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומת השבחה, הכולל את פרטי המקרקעין שהושבחו בעקבות אישור התכנית, ואת שיעור ההשבחה. בהתאם לשומה מודיעה הוועדה המקומית לכל חייב את שיעור ההשבחה שבגינו הוא חייב בהיטל, ואת זכותו לערער על החיוב.

 

דחיית תשלום היטל ההשבחה

הוועדה המקומית רשאית לדחות אתה ערכת שיעור ההשבחה עד למימוש הזכויות בנכס באמצעות מכירתו, רישומו בלשכת רישום המקרקעין,

התחלת השימוש על פי התכנית או קבלת היתר בנייה. הוועדה המקומית אחראית להודיע לחייבים בהיטל אם החליטה לדחות את עריכת השומה עד למימוש.

בעל מקרקעין שקיבל הודעה על דחיית הערכת שיעור ההשבחה יכול לדרוש מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאפשר לו לשלם מייד את ההיטל שחל עליו.הוועדה המקומית תערוך שומת השבחה לגבי אותם מקרקעין תוך 90 יום מקבלת הדרישה של בעל המקרקעין. אם החייב לא ישלם את ההיטל הוא לא יוכל לבצע בפנקסי המקרקעין פעולות שיממשו אתה זכויותיו במקרקעין כדוגמת מכירה.כמוכן לא יוצא היתר בנייה למקרקעין, לא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג בהם.

 

ערר על היטל השבחה

אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה, יכול החייב בהיטל להגיש ערר על היטל ההשבחה שקיבל בפני ועדת ערר לפיצויים תוך 45 יום מיום עריכתה שומה. אם לא נדחתה הערכת שיעור ההשבחה, יכול החייב להגיש ערר בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה.הוועדה יכולה לקבל את הערר או לדחות אותו,בחלקו או במלואו.

 

מינוי שמאי מייעץ

יש חשיבות רבה בהתייעצות עם שמאי מקרקעין טרם תשלום היטל ההשבחה.לאחר בדיקה יסודית של שמאי מקרקעין ניתן לקבל החלטה אם לשלם את ההיטל או להגיש ערר בניסיון להפחית את גובה ההיטל. פעמים רבות ניתן להפחית משמעותית את גובה היטל ההשבחה לאחר בחינה מחדש של הזכויות הקודמות לאישור תוכניות והזכויות החדשות, הוצאות מיוחדות שיש לקחת בחשבון לצורך מימוש התוכנית ועוד מקרים רבים ומיוחדים נוספים. במידה ויש מחלוקת בין השמאי מטעם העורר לשמאי הועדה המקומית ממונה שמאי מכריע הקובע את גובה החיוב.